< Zpět

Welcome to the Maxwell International Client Zone.

Our goal is to transform your business.
We are passionate about helping companies to achieve their vision and goals in order to build cutting edge competence

< Zpět

This page provides internal tools and support for employees of Maxwell International.

Your username and password is required
to access these resources.

  • Homepage
  • Program Kvalifikovaný zaměstnanec

Program Kvalifikovaný zaměstnanec

Nábor zaměstnanců z FilipínPROGRAM KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC ( je program schválený vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území ČR.

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést
kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní
stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském
úřadu ČR v zahraničí.


Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do Programu


Zaměstnavatel může být na vlastní žádost do Programu zařazen, pokud splňuje následující kritéria:


➀ Zaměstnavatel v ČR podniká minimálně 2 roky, a pokud je zapsán v obchodním rejstříku, vložil do sbírky listin své účetní závěrky.1

➁ Zaměstnavatel je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů.

➂ Zaměstnavatel je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění.


➃ Zaměstnavatel reálně vyvíjí činnost následujícího typu:

● podniká v oblasti výroby nebo poskytování služeb nebo působí ve veřejném sektoru

● podniká v zemědělské výrobě nebo v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu nebo

● je výrobcem potravin nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny


➄ Zaměstnavatel žádající o zařazení do Programu v ČR zaměstnává alespoň 6 zaměstnanců ke dni podání žádosti.


➅ Zaměstnavatel má vyrovnané závazky vůči státu:

● nemá daňové nedoplatky z podnikání,

● nemá nedoplatky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

● nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění;


➆ Zaměstnavateli nebyla v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Programu uložena:

pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce anebo,


opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce anebo povinnosti výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění.


➇ Zaměstnavatel zveřejnil v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty volné pracovní místo a vybral si na toto místo konkrétního pracovníka – občana třetího státu, s nímž hodlá uzavřít nebo již uzavřel pracovněprávní vztahNáležitosti žádosti zaměstnavatele o zařazení do Programu:

Zaměstnavatel je povinen k žádosti o zařazení do Programu přiložit:


Řádně vyplněný tiskopis žádosti společně se všemi povinnými přílohami


Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků


Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.


Výše uvedené náležitosti nesmí být starší než 3 měsíce


Čestné prohlášení:


◾ o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;


◾ o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu 1 roku.


Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Programu nebyla zaměstnavateli uložena:


◾ pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce anebo,


◾ opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.


Čestné prohlášení na přiloženém vzoru o tom, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR;


(Od 1. 1. 2021) Čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude poskytovat součinnost při plnění povinnosti cizince absolvovat adaptačně-integrační kurz


Přílohy dokládá zaměstnavatel pouze v případě první žádosti, opětovně pak po uplynutí doby, po kterou byl zaměstnavatel do Programu zařazen, tj. po uplynutí 1 rokuChcete kvalitní, kvalifikované a pracovité zaměstnance z Filipín v režimu Program Kvalifikovaný zaměstnanec?


Kontaktujte nás, provedeme vás celým procesem bez starostí a zajistíme vám vaše zaměstnance z Filipín na klíč.Email: info@maxwell.czZpět


Zůstaňme v kontaktu

Maxwell International s.r.o.
Korunní 2569/108
101 00 Praha
Česká Republika

Následuj nás